Zájezdové centrum

Dokumenty ke stažení

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=625200&typ=PLATNY

 

VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŔÍKU

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=27726452&OBCHJM=&OBCHJMATD=0&ROLES=P&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=de69f45a05e82afcdc4c&HISTORIE=0

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

1.- Úvodní ustanovení

Cestovní agentura a autotodopravce - ZÁJEZDOVÉ CENTRUM s.r.o. je oprávněná na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury a provozovat autobusovou dopravu. Předmětem činnosti je zajišťování ubytovacích a přepravních služeb, prodej zájezdů renomovaných a pojištěných touroperátorů a průvodcovské služby (dále jen "služba") a zprostředkovávat zájezdy jiných CK – třetích osob. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi zákazníkem a cestovní agenturou.

 

2.- Vznik smluvních vztahů – uzavření smlouvy

K uzavření smlouvy mezi CA a zákazníkem dochází projevem souhlasu obou stran – v nejčastějších případech potvrzením rezervace, akceptace uplatněného voucheru či podpisem přihlášky na zájezd a může být uzavřeno přímo v kanceláři CA, nebo jinak dle vzájemné dohody, a to písemně, telefonem, nebo e-mailem. Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem či objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je podrobně upraven v těchto Všeobecných podmínkách. U nezletilých dětí do 18 let závaznou přihlášku musí podepsat jejich zákonný zástupce.

 

3.- Platební podmínky

Při závazné objednávce služby, zákazník zaplatí ihned zálohu v minimální výši 50% z ceny objednaných služeb (pokud není uvedeno jinak). Úhradu zbývající části je zákazník povinen uhradit nejpozději do 10 dní před nástupem na výlet. Po zaplacení plné ceny služby nebo výletu, zákazník obdrží nejpozději 3 dny před odjezdem na výlet odjezdové pokyny. U rezervací provedených do 10 a méně dní před odjezdem je celková cena splatná ihned.

 

4.- Služby a cena

Služby zahrnuté v ceně služeb jsou specifikovány u jednotlivých nabídek CA na internetových stránkách. V případě, že dojde k výraznému zvýšení směnného kursu české koruny nebo zdražení pohonných hmot, je CA oprávněna zvýšit cenu o tento rozdíl. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován písemně.

 

5.- Změny objednaných služeb a cen

Ke změně Smlouvy k výletu nebo ceny služeb po uzavření smlouvy může dojít pouze za podmínek ustanovení § 2530 a 2531 občanského zákoníku. Dojde-li ke zvýšení nebo zavedení odvodů a daní na určité služby, ke zvýšení ceny za dopravu, dalších plateb spojených s dopravou či směnného kurzu české koruny, může CA cenu služby zvýšit, a to o prokazatelný nárůst výše uvedených vstupů. Takové změny je CA povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Je-li cena jednostranně zvýšena o více než 10% od původně stanovené ceny, zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit, aniž by platil storno poplatky. Musí tak učinit nejpozději do 5 dnů po oznámení změn, jinak se předpokládá, že s novou cenou souhlasí.

 

6.- Změny v knihování

Změna objednávky na přání zákazníka, která má za následek "překnihování termínu, dopravy nebo ubytování" je posuzována jako zrušení původní objednávky. Za provedení změny CA může účtovat administrativní paušální částku 200,- Kč za každou přihlášku.

 

7.- Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Zákazník může kdykoli odstoupit od uzavřené smlouvy s CA. Storno služby (výletu) zákazník provádí vždy písemně. Zrušením smlouvy nikoliv z důvodu porušení smlouvy ze strany CA vstupují v platnost stornovací podmínky CA a zákazník je povinen zaplatit CA účelně vynaložené náklady. Výše storno poplatků je odvislá od doby podání storno požadavku, a to:

- do 60 dnů před odjezdem 500.- Kč/osobu - u zájezdu se slevou nejméně 300,- Kč

- od 60 až 30 dnů před odjezdem 20 % z celkové ceny zájezdu

- od 30 až 15 dnů před odjezdem 50 % z celkové ceny zájezdu

- od 15 až 7 dnů před odjezdem 80 % z celkové ceny zájezdu

- od 7 a méně dnů 100 % z celkové ceny zájezdu

Pokud je na výlet uplatněna sleva na základě zakoupeného voucheru, má CA právo, v případě neobsazení zájezdu, změnu termínu na nejbližší možný, což není důvodem ke stornu zaviněného CA. Pokud klient se změnou  termínu nesouhlasí, má právo slevu vyčerpat v průběhu jednoho roku nebo požádat o storno zájezdu, přičemž se zavazuje zaplatit poplatek ve výši 30% z ceny voucheru.

 

8.- Odstoupení od smlouvy

Cestovní agentura má právo odstoupit od smlouvy bez nároku zákazníka na náhradu škody v případě, je-li uskutečnění výletu ztíženo následkem mimořádných okolností, které z důvodu vyšší moci nebylo možné ovlivnit.

V tomto případě nabídne CA zákazníkovi jiný termín zájezdu. Pokud nabídka kompenzace není možná a dohodnou-li se na tom obě strany, vrátí CA zákazníkovi finanční prostředky, poníženy o náklady za služby, které byly využity nebo z důvodu nekonání zájezdu propadly.

Např. uhrazené vstupné, pojištění jízdné atd.

 

9.- Reklamace

Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých služeb, je oprávněn provést reklamaci v souladu s ustanovením § 2540 občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochranu spotřebitele. Vady a nedostatky je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení čerpání služeb, nejlépe již v době čerpání služby (výletu), a to písemně u zástupce CA, ubytovatele nebo smluvního partnera v místě čerpání služeb (při výletu).

 

10.- Pojištění

Cena pobytu nezahrnuje pojištění (léčebné výlohy, připojištění zavazadel, odpovědnosti, úrazů a dalších pojistných okolností). Zákazníci si prostřednictvím CA však mohou uzavřít komplexní cestovní pojištění. Uzavřením pojištění vzniká smluvní vztah výhradně mezi zákazníkem a vybranou pojišťovnou. S podmínkami a rozsahem pojištění bude každý zákazník podrobně seznámen při objednávání pobytu.

 

11.- Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech výletů zajišťovaných CA a nabývají účinnosti dnem 1.4.2015. Zakoupením slevového kuponu, rezervací zájezdu přes webové rozhraní či podpisem přihlášky zákazník prohlašuje, že je seznámen s těmito podmínkami, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.